Pozadí
Parea s.r.o.

Etický kódex spoločnosti Parea Marketing s.r.o.

Ako morálny záväzok upravujúci mravné postoje, chovanie a jednanie všetkých obchodníkov spoločnosti Parea Marketing s.r.o. voči potenciálnym klientom – majiteľom informačnej brožúry a verejnosti. Etický kódex nieje obecne záväzným právnym predpisom, ale je súborom pravidiel doplňujúcich zákonné a iné právne predpisy. Význam Etického kódexu spočíva predovšetkým v tom, že jasne hovorí, na akých princípoch a medziľudských vzťahoch spoločnosť Parea Marketing s.r.o. stavia, o aké hodnoty sa chce opierať aj do budúcna. Spoločnosť Parea Marketing s.r.o. usiluje o otvorený, zákaznícky orientovaný štýl jednania a chovania rešpektujúci hodnoty ľudí, ktorí ho pomáhajú vytvárať. Základnými hodnotami, ktoré má každý spolupracovník, zamestnanec ctiť a vytvárať tak základ pre vybudovanie a udržanie dôvery verejnosti, voči produktom spoločnosti Parea Marketing s.r.o., sú to kvalita pre klientský prístup, zodpovednosť, efektivita a tímová spolupráca.

ZÁVÄZOK MANAŽMENTU A OBCHODNÍKOV SPOLOČNOSTI PAREA MARKETING S.R.O. VOČI KLIENTOM, VEREJNOSTI A OBCHODNÝM PARTNEROM

Čo je našou povinnosťou

 • Viesť maximálne pozitívnu kampaň – pozitívne motivovať budúceho klienta.
 • Osloviť výhradne vedenie a zamestnancov súkromných a štátnych organizácií, a to prevažne formou priameho osobného kontaktu. S každou kampaňou osloviť nových zákazníkov, NEPREDÁVAME STÁLEJ KLIENTELE! Tzn., kampaň nestráca na účinku efektívnej reklamnej kampane, ktorá vždy privedie nových zákazníkov. Spoločnosti informačné brožúry nakupujú pre svojich zamestnancov v rámci svojho benefitného programu a motivácie svojich zamestnancov, alebo nám umožnia osobné stretnutie priamo na pracovisku s jednotlivými zamestnancami. Zamestnanci tak majú možnosť zakúpiť si informačnú brožúru ako súkromné osoby, ničmenej vždy náš predaj prebieha vo firmách.
 • Nikdy neoslovujeme zákazníkov formou telemarketingu, mailingu, osobných prezentácií v domácnostiach, alebo na ulici. Spôsob tohoto podomového predaja je v našej spoločnosti striktne zakázaný – s dôsledkom ukončenia spolupráce.
 • Poskytovať najúplnejšie informácie budúcemu klientovi o prevádzke zariadenia a poskytovaných službách nášho partnera uvedeného v informačnej brožúre.
 • Vytvárať pri plnení svojej činnosti príjemnú atmosféru, ktorá umožní slobodnú voľbu potenciálneho klienta pri jeho rozhodovaní o kúpe informačnej brožúry.
 • Ku všetkým budúcim klientom, a to pri zachovaní zásad nediskriminácie (hlavne s ohľadom na pohlavie, vek, sociálnu skupinu, apod.), byť za každých okolností ústretoví, slušní a korektní.
 • Byť vždy upravení a identifikovateľní.

Čo je v spoločnosti Parea Marketing s.r.o. striktne zakázané s dôsledkom ukončenia spolupráce

 • Negatívne motivovať súčastného alebo budúceho klienta spoločnosti Parea Marketing s.r.o. alebo jednotlivých obchodných partnerov.
 • Mylne informovať o pravidlách informačnej brožúry, platnosti a výške zliav v nej uvedených.
 • Vedomo uvádzať zavádzajúce, neúplné, nepravdivé informácie či akokoľvek uvádzať budúceho klienta do omylu, čo sa týka prevádzky a poskytovaných služieb našich partnerov uvedených v informačnej brožúre.
 • Neodbytným spôsobom, tj. nad mieru slušného chovania a dodržiavania dobrých mravov, „obťažovať” potenciálnych klientov, pokiaľ prejavia jasný nezáujem o ďalšie poskytovanie informácií o poskytovaných službách.
 • Neoslovovať zákazníkov formou telemarketingu, mailingu, osobných prezentácií v domácnostiach alebo na ulici. Spôsob tohto podomového predaja je v našej spoločnosti striktne zakázaný – s dôsledkom ukončenia spolupráce.

Naši partneri


Aktualizácia stránok:  16. 1. 2020